Partnerzy akcji

Partnerzy akcji

#wspieramykinapolskie

Regulamin sprzedaży 

Kinads Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 stycznia 2022 r.

1. Definicje 

Ilekroć w treści niniejszego regulaminu używa się poniższych zwrotów, należy je rozumieć, jak wskazano poniżej:

  1. Cena – wskazana w Ofercie łączna cena podana w polskich złotych należna Sprzedawcy z tytułu Umowy, wraz z podatkami. 
  2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych działająca za zgodą przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną zawierająca Umowę ze Sprzedawcą.
  3. Kina – kina współpracujące ze  Sprzedawcą, w których można zrealizować E-bilet.
  4. KC – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1145 z późn. zm.).
  5. KonsumentKlient będący osobą fizyczną zawierający Umowę ze Sprzedawcą w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. osoba, o której mowa w art. 221
  6. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.)
  7. Oferta – oferta w rozumieniu KC wystosowana przez Sprzedawcę w oparciu o zapytanie ofertowe Klienta oraz poczynione uzgodnienia.
  8. E-bilet – unikatowy kod podlegający wymianie na bilet do Kin, oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu. 
  9. Newsletter – informacja handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 poz. 123 z późn. zm.).
  10. Regulamin – niniejszy dokument.
  11. Sklep – prowadzona przez Sprzedawcę platforma internetowa działająca pod adresem https://wspieramykina.vectorsoft.pl/MSI/
  12. SprzedawcaKinads Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. aleja Wilanowska 67D/8, 02-765 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595235, NIP 5213718497, REGON 363501927, pod numerem KRS 0000947586,
  13. Umowa – umowa sprzedaży E-biletów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
  14. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

2. Postanowienia ogólne.

  1. Niniejszy regulamin określa:
   1. zasady zawierania Umów,
   2. zasady składania zamówień na e-Bilety,
   3. zasady uiszczania przez Klienta Ceny,
   4. zasady składania i rozpatrywania reklamacji,
   5. uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od Umowy
  1. Sprzedawca prowadzi w oparciu o Regulamin sprzedaż:
   1. za pośrednictwem Sklepu
   2. wyjątkowo także za  pośrednictwem poczty elektronicznej.
  2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania E-Biletów bez wad fizycznych i prawnych.
  3. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany cen E-Biletów publikowanych na Stronie, wprowadzania nowych E-Biletów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania innych zmian, przy czym nie wpływa to na Umowy zawarte przed wprowadzeniem zmian.
  4. Klient w ramach kontaktów ze Sprzedawcą może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, tj. ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter.
  5. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zawierająca biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich
  6. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z Newslettera.
  7. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem https://wspieramykina.vectorsoft.pl/MSI/politykaprywatnosci.pdf

3. Zasady składania zamówień i zawierania Umów za pośrednictwem Sklepu.

  1. Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień na E-Bilety niezbędne są:
   1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, Google Chrome lub podobną,
   2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  2. KKlient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności wpływającej na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementów technicznych oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, który nie przestrzega zasad wynikających z Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  3. W sytuacji, gdy z uwagi na wystąpienie przejściowych zakłóceń w funkcjonowania Sklepu spowodowane w szczególności awarią Internetu, siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich, Umowa nie będzie mogła być zawarta za pośrednictwem Sklepu, Klient może złożyć zamówienie mailowo przesyłając je na adres biuro@kinads.pl ( jeśli jest to możliwe) lub poczekać na ustanie zakłóceń.
  4. Złożenie zamówienia wymaga zaakceptowania treści Regulaminu poprzez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniej opcji ( check-box). Zaakceptowanie Regulaminu oznacza związanie się przez Klienta jego treścią, w szczególności przyjęcie do wiadomości informacji, o których mowa w załączniku nr 3 do Regulaminu. Nieoznaczenie w/w. opcji skutkuje niemożnością złożenia zamówienia i dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  5. Przed złożeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru miasta i Kina, w których chce zrealizować e-Bilety.
  6. Każdy e-Bilet upoważnia jego posiadacza, na zasadach wynikających z Regulaminu do uczestnictwa w jednym seansie w jednym z Kin, w okresie ważności e-Biletu.
  7. Po wybraniu miasta, Kina oraz ilość e-Biletów, które mają być przedmiotem Umowy, Klient dokonuje wyboru sposobu płatności zgodnie z regulaminem płatność Krajowego Integratora Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu. Regulamin płatności znajduje się pod niniejszym linkiem https://wspieramykina.vectorsoft.pl/MSI/regulamin.pdf 
  8. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania zapłaty za wybrane e-Bilety. E-Bilety przesyłane są na adres mailowy Klienta bezpośrednio po zawarciu Umowy.

4. Zasady składania zamówień i zawierania Umów za pośrednictwem maila.

 1. Zapytania ofertowe Klientów mogą być także przyjmowane: mailowo za pośrednictwem adresu mailowego wskazanego na stronie Sklepu lub wskazanego tam formularza kontaktowego.
 2. W toku rozmów prowadzonych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość wskazanych w punkcie 3.1 powyżej Strony uzgadniają wszelkie istotne elementy Umowy, a następnie Sprzedawca przesyła na adres mailowy Klienta ofertę zawarcia Umowy, wskazującą ile e-Biletów ma być przedmiotem Umowy, a także Kina, gdzie e-Bilety mają być realizowane.
 3. Oferta wiąże przez 24 godziny od jej wysłania.
 4. Wraz z przesłaniem Oferty Sprzedawca udostępnia Klientowi niniejszy Regulamin albo powołuje jego treść, a w wypadku Klientów będących konsumentami – przesyła także wymagane prawem informacje dla konsumentów.
 5. Jeżeli przesłana przez Sprzedawcę Oferta nie jest zgodna z oczekiwaniami Klienta, Klient przed przyjęciem Oferty powinien zwrócić się do Sprzedawcy o jej stosowną korektę.
 6. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Oferty przez Klienta, co następuje w chwili wpłaty uzgodnionej Ceny. E-Bilety przesyłane są na adres mailowy Klienta bezpośrednio po zawarciu Umowy.

5. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Odpowiedzialność

 1. Wobec Konsumentów Sprzedawca odpowiada za wady E-Biletów na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego. Tym samym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wymiany e-Biletu na bilet kinowy wynikający z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności związanych z okolicznościami wywołanymi siłą wyższą (np. epidemia CV19) lub dotyczącymi poszczególnych Kin (np. ogłoszenie ich upadłości).
 2. Roszczenia reklamacyjne Klienci winni zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie po ich wykryciu za pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres: biuro@kinads.pl wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji. Konsumenci mogą posłużyć się formularzem reklamacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Sprzedawca może poprosić o uzupełnienie danych reklamacyjnych. Zgłoszenie dokonane bez użycia formularza jest skuteczne, jeśli zawiera dane niezbędne dla ustalenia jego zasadności.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji ustosunkuje się do niej i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 5. Sprzedawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy według zasad kodeksu cywilnego, przy czym wobec Przedsiębiorców odpowiada, jeżeli członkowi zarządu Sprzedawcy lub osobie na kierowniczym stanowisku przypisać można winę umyślną lub rażące niedbalstwo. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorców ograniczono do 10% Ceny.
 6. Odpowiedzialność wobec Konsumentów określają stosowne przepisy prawa cywilnego.
 7. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgadza z decyzją Sprzedawcy, może on zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution).
 8. Skorzystanie z ADR jest możliwe tylko i wyłącznie po zakończeniu procesu reklamacyjnego (w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do Sprzedawcy), oraz wyrażeniu przez obie strony zgody na postępowanie w ramach ADR (jeżeli jedna ze stron nie wyrazi zgody na procedurę ADR, nie jest możliwe jej zastosowanie – wówczas pozostaje droga sądowa).
 9. Szczegółowe informacje o pozasądowym trybie dochodzenia roszczeń można uzyskać w poradniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnym pod linkiem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 10. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 11. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
   2. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
   3. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

6. Odstąpienie od Umowy.

  1. Konsumenci, który zawarli Umowę na odległość lub poza lokalem Sprzedawcy, mogą w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. 
  2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie E-Biletu.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na jego adres.
  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
  6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  7. Nie ma potrzeby dokonywania zwrotu e-Biletu objętego odstąpieniem od Umowy do siedziby Sprzedawcy, a tym samym nie ma kosztów z tym związanych.
  8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1.  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Postanowienia końcowe.

 1. Prawa do wszelkich treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, opisów E-Biletów, oraz znaków towarowych umieszczonych w Sklepie przysługują Sprzedawcy lub jego podwykonawcom. Wchodzące w skład Sklepu elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy, a naruszenie ww. praw może podlegać odpowiedzialności prawnej.
 2. SSądem właściwym miejscowo dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem jest sąd właściwy dla m. st. Warszawy.
 3. Integralną część Regulaminu stanowią:
  1. Załącznik nr 1  – formularz reklamacyjny
  2. Załącznik nr 2 – formularz odstąpienia od Umowy
  3. Załącznik nr 3 – informacja dla Konsumenta przed zawarciem Umowy
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają stosowne przepisy prawa polskiego, a w odniesieniu do Konsumentów w szczególności Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm. ), oraz przepisy KC.
 5. Regulamin Sklepu dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://wspieramykina.vectorsoft.pl/MSI/regulamin.pdf
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 21 stycznia 2022r. i zastępuje regulamin z dnia 5 listopada 2020r.

Polityka prywatności

Kinads Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

 Z dnia 21 stycznia 2022r. 

Kinads Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. aleja Wilanowska 67D/8 | 02-765 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595235, NIP 5213718497, REGON 363501927, pod numerem KRS 0000947586, jako administrator danych osobowych wdrożyła i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, wersja PL 4.5.2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.).